خوش آمدید مدیریت امور مالی
مدیریت امور مالی PDF چاپ نامه الکترونیک

مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی: نبي الله تازنگ

تحصیلات: فوق ديپلم

الف – تعداد و اسامی ادارات

1- اداره اعتبارات 2- امور بازنشستگی 3- اداره دریافت و پرداخت 4- اداره اموال 5- اداره دفترداری 6- اداره رسیدگی 7- اداره درآمد

ب- رئوس فعالیتها و شرح وظایف ادارات :

1. اداره اعتبارات :

1- تامین اعتبار هزینه ها بر اساس دستور و امضاء مجاز

2- ثبت تخصیص ها

3- تامین اعتبار درخواستهای ادارات

4- پرداخت تنخواه به واحدها

5- کنترل اعتبارات ثبت شده با دفترداری

6- همکاری با حسابرسان و بازرسان و سایر مراجع قانونی

7- تهیـه گزارشهای لازم و ارسال آن به مقامات مافوق

2 . امــور بازنشستگی

1- تنظیم و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

2- تنظیم اسناد هزینــه پاداش پایان خدمات بازنشستگان

3- انجـام سایـر امورات مربوط به بازنشستگان

3 . اداره دریافت و پرداخت

1- پرداخت حقوق ، دستمزد و مزایای کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، روزمزدی و ... ستاد و امور دانشجویان

2- جمع آوری درخواست وجه و خلاصه لیست حقوق و مزایای واحدهای تابعه ارسال آنها به خزانه جهت واریـز بحساب کارکنان

3- تنظیم و صدور انواع اسناد هزینـه ( حق الزحمـه ، کارانه و ...)

4- صدور برگه حسابداری برای اسنادی که رسیدگی و تامین اعتبار شده اند

5- صدور چک ، ثبت چکهای صادر شده در دفاتر بانک مانده گیـری دفاتر بانک

6- نگهـداری و ثبت سپرده های جاری شرکتها و افراد همچنین استـرداد یا ضبظ آنها

7- نگهـداری ضمانت نامه های بانکی شرکتها و افـراد و انجام امورات مربوط به آنها ( مانند اخذ تاییدیه و تمدید و ضبط و ابطال آنها )

8- ارسال کسورات قانونی کسر شده از حقوق کارکنان از قبیل بیمـه ، بازنشستگی ، مالیـات ، وامهـا و غیـره

4. اداره اموال

1- جمع آوری حوالجـات اموال ماندنی

2- رسیدگی به صورتحساب اموال واحدها و شبکه های تابعه و پیگیـری عدم ارسال صورتحسابها

3- پلاک کوبی اموال خروجی از انبار به ادارات مستقـر در ستاد دانشگاه

4- تنظیم صورتحساب اموال رسیده و فرستاده در نیمه اول و دوم هر سال

5- ثبت صورتحساب اموال در دفاتر مربوطه

6- ثبت و کنترل اموال اطاقها

7 – صدور پروانه خروج برای کالاهای خروجی از اداره

8- جمع آوری اموال اسقاطی و پیگیـری مزایده اموال مذکور و تحویل به برندگان

9- جمع آوری اسناد مالکیت ساختمانها و شبکه ها و واحدهای تابعه و ارسال به اداره کل اموال دولتی

10- پیگیـری و جمع آوری خودروهای اسقاطی و انجام مراحل مزایده و تحویل به برندگان

11- رسیدگی به صورتحساب انبارگردانی شبکه ها و واحدهای تابعه و رفع مغایرتهای موجود

12- پلمپ دفاتر تمامی شبکه ها و واحدهای تابعه

5 . اداره دفترداری

1 - مراقبت و نگهداری و ثبت کلیه اسناد مالی در دفاتر روزنامه ، کل و معین

2- کنترل حسابها

3- نظارت در تنظیم و نگهداری حسابهای درآمد هزینه به تفکیک مواد و برنامـه عملیات دانشگاه

4- همکـاری با حسابرسان و بازرسان و سایـر مقامات قانونی

5- تهیـه و تنظیم خلاصه حسابها ، دفاتر و گزارشات مالی

6- تهیه پاسخهای واخواهی مراجع قانونی

7- تهیه مغایرتهای بانکی و پیگیـری و رفع مغایرتهای دفاتر بانکی دانشگاه با صورتحسابهای ارسالی بانک

8- تهیه و تنظیـم تراز ماهیانه و نهائی و ارسال به دیوان محاسبات و دارایی

9- پیگیری چکهای معوقی که سه ماه از صدور آنها گذشته است ولی جهت برداشت آنها اقدامی انجام نگرفته و بعد از 6 ماه باید نسبت به انتقال آنها به خزانـه اقدام لازم انجام گیرد .

10- ثبتهای مربوط به درآمدهای اختصاصی و عمومی و درخواست وجـه اختصاصی و جاری

11- ثبتهای مربوط به اعتبارات مصوب تفصیلی و تخصیصهای اعتبار و اعتبارات ابلاغی و سایر منابع

12- ثبتهای مربوط به تضمینات دریافتی و ابطال آن ، جاری و تملک دارائیهای سرمایه ای

13- ثبتهای مربوط به سپرده های دریافتی و نگهداری حسابهای سپرده جاری و تملک دارائیهای سرمایه ای

6- اداره رسیدگی

1 - کنترل اسناد صورت وضعیت پیمانکاران ، طرح نظام نوین پزشکان ، کارکنان ، اسناد جاری

2- کنترل اسناد پرداخت حقوق و مزایا ، اضافه کار پرسنل ستاد مرکزی دانشگاه و واحدهای تابعه

3- کنترل اسناد متفرقه ( پرداخت خارج از مشمول ، ماموریت های خارج از کشور اعضای هیئت علمی ، حق التدریس ها ، کمک هرینه ازدواج و فوت کارکنان ، کمک هزینه مهد کودک ، پاداش دوره آموزشی ، سنوات ارفاقی ، بازخرید مرخصی و پاداش بازنشستگی ، بازخرید خدمت ، فرصت های مطالعاتی ، کارگاهها و همایش های علمی ، هزینه های تشریفاتی ، طرحهای تحقیقاتی ... )

4- شرکت در جلسات و کمیسیونها بر اساس دعوتنامه های صادره از مقامات مافـوق

5- مراجعـه به واحدها و کنترل فعالیت آنها

6- استعلام و مکاتبه از ادارات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی بازنشستگی ، مالیاتی ، اداره کار و ... در رابطه با قوانین و مقررات مورد عمل

7- جوابگوئی به سوالات کتبی ، شفاهی و تلفنی عاملین محترم مالی ، حسابداران و کارکنان

7- اداره درآمد

1- درخواست چاپ قبوض درمانی دستی و کامپیوتری بر اساس نیاز واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی

2- نظارت بر کنترل چاپ قبوض درمانی دستی و کامپیوتری در تمام زمینه ها اعم از نوع تعرفه و شکل چاپ و مشخصات انواع تعرفه و اندازه و نظایـر آن

3- تحویل قبوض درمانی دستی و کامپیوتری از چاپخانه

4- ممهور نمودن قبوض درمانی دستی و کنترل شماره سریال قبوض و چگونگی چاپ آنها

5- کنترل برگه های درخواست قبوض درمانی دستی واحدها و حواله های پیوستی و تائید آن جهت تحویل قبوض درمانی به واحدها بر اساس اعلام فروش ماهیـانه

6- بررسی و کنترل مجموع عملکـرد صندوقها بر اساس گزارشات کامپیوتری ( مطابقت قبوض برگشتی و فیشهای واریـز به بانک با گزارشات کامپیوتری )

7- اعلام درآمد ماهیانـه حاصل از فروش قبوض درمانی به مدیریت امور مالی

8- کنترل صورتحسابهای بانکی واحدها ی تابعه در خصوص فاصله زمانی واریـز فیشها و مطابقت مبالغ واریـزی با ارقام اعلامی فروش قبوض درمانی و درآمدهای مستقیم و متفرقه

9- تهیه و تنظیم صورتحساب تقسیم درآمدهای حاصله هر واحد بر اساس صورتحسابهای بانکی و ارائـه آن به مدیریت بودجـه جهت تخصیص به واحدهای تابعه

10- اعلام درآمدهای اختصاصی به اداره اعتبارات و دفترداری

11- نظارت بر انتقال درآمدهای حاصله به حسابهای خزانـه

12- کنترل واحـدهای تابعه در فاصله زمانهای مناسب از نظر ثبت دفاتـر و تنخـواه مـوجود و نحوه فروش قبوض درمانی و کنترل صندوقهای فروش تعرفـه

13- تنظیم آمار تخفیف بیمارستانها به تفکیک نیازمندان ، همکـاران ، مصدومین

14- وصول چکهای سازمانهای طرف قرارداد و واریـز آنها به حساب دانشگاه علوم پزشکی

15- ثبت مبالغ بدهکاری و بستانکاری و مبالغ وصولی بیمه خدمات درمانی – نیروهای مسلح- تامین اجتماعی – کمیته امداد و سایر سازمانهای طرف قرارداد ( اعم از بانکها – بیمه ایران – بیمه دانا- بهداری – زندانها و .... ) به ریز در کامپیوتر و پیگیری مطالبات و کسورات از سازمانهای طرف قراردادد

16- تنظیم بیلان درآمدهای سالیانه دستگاه با توجه به آمار عملکرد واحدهای تابعه

17- پیگیـری برگزاری جلسات با سازمانهای طرف قرارداد جهت بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای

18- ثبت دفاتر اجاره اماکن و خانه های سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و نگهداری پرونده های مربوطه و پیگیـری نحوه واریـز آنها

19- ابلاغ به موقع بخشنـامه و دستورالعمـلهای صادره به واحدهای تابعـه و نظارت بر رعایت دقیق مـفاد آنها به ویژه مـواردی که به موجب بخشنامه یا مصوبه تغییراتی در نرخ تعرفه به وجود آمده باشد .

ج : هر یک از ادارات فعالیتهای مختلفی انجـام میدهند و انجـام هر یک از فعالیتها نیـز دارای فرآیند خاصی می باشد .

د- سایـر موارد جهت اطلاع عمومی مراجـعه کنندگان به سایت

مدارک لازم جهت پرداخت هزینـه های ذیل :

1 - کمک هزینه ازدواج :

درخواست کتبی – تصویر شناسنامه مـزد و جین – تصویر شناسنامه کارمنـد – تصویر سند ازدواج : زمانیکـه مادر برای فرزندش کمک هزینـه ازدواج دریافت می نماید ارائـه تائیدیه ای مینی بر اینکه شوهرشان شغل آزاد دارند و فرزندان تحت تکفل مادر می باشند ، ضروی است .

2 - کمک هزینـه فوت

الف- فوت مستخدم ، همسر و فرزندان :

درخواست کتبی – تصویر گواهی فوت از اداره ثبت احوال – تصویر شناسنامه متوفی ( پشت و رو ) ممـهور به مهر فوت – تصویر آخرین حکم کارگزینی – تصویر شناسنامه مستخدم موقع فوت همسـر و فرزندان صفحات اول و دوم

ب- فوت والدیـن :

درخواست کتبی – تصویر شناسنامه متوفی ممهور به مهر فوت شد – تصویر شناسنامه کارمند – تصویر آخرین حکم کارگزینی – کپی دفترچه درمانی که توسط کارمند برای متوفی تهیه شده – استشهاد محلی ممهور به مهر و امضاء مسجد محل یا نیروی انتظامی یا تائیدیـه دادگستری

3- هزینـه سفر :

درخواست کتبی – اصل یا تائید شده حکم کارگزینی استخدام اولیـه – تصویر آخرین حکم کارگزینی- تصویر ابلاغ بازنشستگی

4- بازخرید مرخصی استحقاقی پایان سال :

درخواست کتبی – نامه نیروی انسانی مبنی بر تعداد روزهای مرخصی استحقاقی استفاده نشده - تصویر آخرین حکم کارگزینی – تصویر ابلاغ بازنشستگی

5- پاداش پایان خدمت :

درخواست کتبی – حکم بازنشستگی صادره از طرف سازمان بازنشستگی – نامه رضایت از خدمت مبنی بر اینکه در 10 سال گذشته هیچگونه سوء سابقـه در پرونده پرسنلی نداشته است – تصویر آخرین حکم کارکزینی – تصویر ابلاغ بازنشستگی

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۵۵
 

سایر لینکها

Developed by JoomVision.com

سایت گوگل سایت گوگل

سایت یاهو سایت یاهو

معاونت توسعه مدیریت و منابع- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه معاونت توسعه مدیریت و منابع- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه